Littera logos

Littera

Zvýšení kvality jazykového vzdělávání v systému počátečního školství

reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0250

Cíle projektu

Cílem projektu je úspěšně implementovat kurikulární reformu a rozvíjet klíčové kompetence žáků. Implementace ŠVP bude zajištěna konkrétně ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazykové komunikace, resp. vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura a Cizí jazyk a doplňujícím vzdělávacím oboru Další cizí jazyk. Svým příspěvkem k modernizaci systému počátečního vzdělávání je projekt v souladu s globálním cílem OPVK. Orientací na rozvoj jazykových kompetencí odpovídá specifickému cíli prioritní osy – rozvoji počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantující uplatnitelnost na trhu práce a zvýšení jejich motivace k dalšímu vzdělávání. Specifické cíle projektu:

 • podpora realizace kurikulární reformy k zavedení dvoustupňového kurikula ve školách využitelnost, přínos a dostupnost výstupů projektu pro školy
 • podpora rozvoje klíčových kompetencí přímo ve školách
 • zavedení nových vyučovacích metod zvyšujících kvalitu výuky cizích jazyků
 • podpora dalšího vzdělávání pedagog. i nepedagog. pracovníků škol

Cílů dosáhneme tvorbou metodických postupů pro učitele a inspektory, vypracováním stud. a výuk. pomůcek, včetně antologie, vytvořením internetové platformy, přípravou kurzů DVPP v oblastech rozvoje dovednosti žáků ve čtení a zlepšení ČG a schopnosti porozumět psanému textu v českém, anglickém, německém a francouzském jazyce, zavedení výuky anglického jazyka formou CLIL, zavedení EJP ve výuce NJ, včetně převedení tištěné verze EJP do el. verze. Specifickou aktivitu tvoří zpracování test. materiálů ke zjišťování úrovně čtenářských dovedností v ČJ a NJ a další vzdělávání inspektorů ČŠI k využití integrace předmětů a průřezových témat k účinnému rozvoji čtenářských dovedností, včetně tvorby nástrojů hodnocení pro práci ČŠI. Vznikne metodická příručka pro učitele a pro inspektory ČŠI, 11 výukových, podpůrných a test. materiálů, internetová platforma, el. verze EJP v něm. jazyce, 11 metodik, 5 kurzů DVPP a 6 kurzů pro ČŠI.

Sponzoři projektu

Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (licenční smlouva ze dne 26. 5. 2014), jako dotace z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci projektu „Zvýšení kvality jazykového vzdělávání v systému počátečního školství“, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.250, rozhodnutím o poskytnutí dotace č. 14/1.1/41/2010 ze dne 6. 10. 2010.

Evropský sociální fond v ČR
Evropský sociální fond v ČR

Evropská unie (EU)
Evropská unie (EU)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Autoři materiálů

Tvorba ruskojazyčné části projektu Littera probíhala na katedře slavistiky Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové pod vedením vedoucí katedry Mgr. Jany Kostincové, Ph.D. Na přípravě materiálů se podíleli následující zaměstnanci a studenti katedry:

 • Mgr. Petra Culková
 • PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.
 • Mgr. Petra Pavlasová
 • Mgr. Miroslav Půža, Ph.D.
 • Mgr. Elena Vasilyeva, CSc.

Poděkování

Srdečně děkujeme za příjemnou spolupráci, díky které bylo umožněno umístění materiálů projektu Littera na tomto portálu. Na přípravě licenční smlouvy se podíleli:

 • Doc. PhDr. MgA. František Vaníček, Ph.D., Děkan Pedagogické fakulty UHK
 • Ilona Hronková, Referentka, Děkanát Pedagogické fakulty UHK
 • Mgr. Kateřina Vondráková, Referentka projektů a DNS na PdF UHK, referentka CŽV
 • Ing. Marketa Bednářová, Tajemnice Pedagogické fakulty, Děkanát Pedagogické fakulty UHK
 • JUDr. Jaroslav Stach, Právní služba, Rektorát UHK

Licence

Materiály projektu Littera (dále “autorské dílo”) jsou chráněné zákonem o autorském právu, mezinárodními smlouvami o autorských právech a dalšími zákony a dohodami o duševním vlastnictví. Autorské právo v České republice a jiných zemích náleží Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové.

Portál Didactics CZ se v této věci výslovně zříká všech autorských práv na materiály projektu Littera, včetně jejich překladů.

Portál Didactics CZ Vám dané materiály poskytuje s laskavým svolením vlastníka autorských práv v souladu s podmínkami mezinárodní licence Creative Commons 4.0.

Uveďte původ - Neužívejte komerčně - Nezpracovávejte

Prvky určující rozsah pravomocí při nakládání s autorským dílem:

Symbol Licenční prvek
Creative Commons
Creative Commons Share
Právo dílo šířit (z angl. Share). Licencované dílo je možné šířit, tzn. kopírovat, distribuovat a sdělovat veřejnosti. Zároveň lze dílo zařadit do souborného díla (např. časopis, sborník) a jako jeho součást jej v nezměněné podobě šířit dál.
Creative Commons BY Uveďte původ (z angl. Attribution). Kdykoliv licencované dílo šíříte, je nutno uvést údaje o autorovi a dílu, a to následujícím způsobem:
1. Uvést název díla: “Projekt Littera - Zvýšení kvality jazykového vzdělávání v systému počátečního školství. (Reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0250)”.
2. Uvést jmeno autora díla: “Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové”.
3. Uvést odkaz na původní licenci Creative Commons: “http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode”.
Creative Commons NC Neužívejte komerčně (z angl. Noncommercial). Tento prvek umožňuje nakládat s dílem pouze pro nekomerční účely. Tím se rozumí, že při šírení díla vám nesmí plynout žádný finanční zisk.
Creative Commons ND Nezpracovávejte (z angl. No Derivatives). Tento prvek Vám zakazuje jakkoliv dílo upravovat (tzn. dílo pozměňovat či doplňovat, nebo ho jako celé či jeho část zpracovat s dílem jiným). Pokud dílo zpracujete, zpracujete s jinými díly, doplníte nebo jinak změníte, nesmíte toto upravené dílo dále šířit.

Prezentace projektu

Prezentace „Ruskojazyčná sekce portálu Littera“ (v ruštině)

Publikované materiály

Úroveň Řeč. dovednost / Sekce Název
A1 Čtení Rodina – doplňovačka
A1 Čtení Pohádka „O řepě“
A1 Čtení Máša a medvěd
A1 Poslech Co se učí ve škole
A1 Poslech Písnička o tatínkovi
A1 Poslech Čaroděj – nedouk (práce s písní)
A1 Poslech Proč se mi líbí slon (práce s písní)
A1 Poslech Píseň prvňáčka
A1 Poslech Samovar – Pych-pych samovar (práce s písní)
A1 Poslech Poslechová cvičení
A1 Ústní projev Etiketa – zdvořilostní fráze
A1 Ústní projev Blahopřání
A1 Ústní projev Mobilní telefon – popis částí
A1 Ústní projev O sobě
A1 Písemný projev Azbuka – písanka
A1 Písemný projev Azbuka – procvičování
A1 Písemný projev Azbuka – procvičování 2
A1 Písemný projev Azbuka – hry
A1 Písemný projev Azbuka – opakování, procvičování
A1 Písemný projev Pošta
A1 Písemný projev Telefonování a SMS zprávy
A1 Jdu na výuku Rodinní příslušníci
A1 Hry Zvířata
A1 Hry Emoce
A1 Hry Oblečení
A1 Hry Rodina – slova
A1 Hry Aktivity k tématu barvy
A1 Hry Škola – popis materiálupříprava pro SMART
A1 Hry Volný čas – popis materiálupříprava pro SMART
A1 Hry Seznámení – popis materiálupříprava pro SMART
A1 Hry Balení kufru – oblečení
A1 Hry Barvy – vybarvování
A1 Hry Haloween – vybarvování
A1 Hry Pojmenuj potraviny
A1 Hry Klasické pexeso (k tématu zvířata)
A1 Hry Trochu jiné pexeso (k tématu zvířata)
A1 Hry Anagramy (k tématu zvířata)
A1 Hry Mláďata (k tématu zvířata)
A1 Hry Nadřazený pojem (k různým tématům)
A1 Hry Počasí
A1 Hry Najdi zvíře (k tématu zvířata)
A1 Hry Najdi deset rozdílů (k tématu bydlení, domov)
A1 Hry Karetní hra „Devítka“ – materiál pro žákypravidla a popis
A1 Hry Domino (orientace ve městě)
A1 Hry Pohybový diktát
A1 Hry Motání (procvičování ústního projevu na libovolné téma)
A1 Hry Pexeso (k tématu sport, názvy sportovních disciplín)
A2 Čtení Máša a medvěd
A2 Čtení Začátek školního roku – prvního září
A2 Čtení Moje velká rodina
A2 Čtení Bajkal
A2 Čtení Mobilní telefon
A2 Čtení Obchod „Čaj a káva“ na Mjasnické
A2 Čtení GUM
A2 Čtení Nákupy – reklamní leták
A2 Poslech Ivan Ivanyč Samovar
A2 Poslech Petrohrad
A2 Poslech Moskva
A2 Poslech Rusko
A2 Poslech Telefon (Korněj Čukovskij)
A2 Poslech Vse mogut koroli (práce s písní)
A2 Poslech Poslechová cvičení
A2 Ústní projev Mobilní telefon – popis částí
A2 Ústní projev Bydlení
A2 Písemný projev Cestujeme do Ruska
A2 Písemný projev Nakupování – obchodní centrum nebo tržnice?
A2 Písemný projev Azbuka – osmisměrka (kuchyně)
A2 Jdu na výuku Profese
A2 Hry Hra na konec hodiny k procvičení slovní zásoby
A2 Hry Pexeso (k tématu lidské tělo) doplňkově také ve formátu PDF
A2 Hry Pexeso (k tématu sport – jako doplněk k materiálu Soči)
A2 Hry Rozdíly (k tématu obleční, móda)
A2 Hry Lyžaři (k tématu národnosti)
A2 Hry Osmisměrka (k tématu jídlo, zdravý životní styl)
A2 Hry Co nepatří do aktovky (k tématu škola)
A2 Hry Kolik je hodin (k tématu geografie, zeměpisné názvy, časové údaje)
A2 Hry Kdy máš čas? (k tématu volný čas, koníčky)
A2 Hry Představování se (k tématu profese, povolání)
A2 Hry Vymysli příběh (úkolem žáků je popsat situaci na obrázku)
A2 Hry Karetní hra „Devítka“ – materiál pro žákypravidla a popis
A2 Hry Domino (orientace ve městě)
A2 Hry Pohybový diktát
A2 Hry Motání (procvičování ústního projevu na libovolné téma)
A2 Hry Pexeso (k tématu sport, názvy sportovních disciplín)
B1 Čtení Moskevské metro
B1 Čtení Školní uniforma
B1 Čtení Jak se vaří a pije čaj po rusku
B1 Čtení Ikona Kazaňské Bohorodičky
B1 Čtení Zázračná ikona
B1 Čtení Můj dům – to jsem já
B1 Čtení Partnerský diktát
B1 Čtení Samovar – historie samovaru
B1 Čtení Pití čaje
B1 Čtení Talismany olympiády v Soči 2014
B1 Čtení Výtvarné umění – Ilja Jefimovič Repin
B1 Čtení Pohádky o žabáku podivínovi
B1 Poslech Máša a medvěd – Máša vypráví pohádky
B1 Poslech Seznámení v kavárně
B1 Poslech Rudé náměstí
B1 Poslech Alexandra – píseň z filmu „Moskva slzám nevěří“
B1 Poslech Vinovata li ja (práce s písní)
B1 Poslech Výběr dárku
B1 Poslech Hudba
B1 Poslech V obchodě s hračkami
B1 Poslech V kině
B1 Poslech Poslechová cvičení
B1 Ústní projev Sport (sportovní vybavení a disciplíny)
B1 Písemný projev Korespondence
B1 Písemný projev Oficiální dopis
B1 Písemný projev Email
B1 Písemný projev Osobní dopis
B1 Hry Pexeso (k tématu doprava) doplňkově také ve formátu PDF
B1 Hry Hra s kartičkami (procvičování tvorby forem 2., 3. a 4. pádu jednotného čísla)
B1 Hry Karetní hra „Devítka“ – materiál pro žákypravidla a popis
B1 Hry Motání (procvičování ústního projevu na libovolné téma)
B1 Hry Pexeso (k tématu sport, názvy sportovních disciplín)
B2 Čtení Stalinské výškové budovy
B2 Čtení Odkazy cara Petra Velikého
B2 Poslech Na nádraží
B2 Poslech Poslechová cvičení
B2 Hry Motání (procvičování ústního projevu na libovolné téma)
B2 Hry Pexeso (k tématu sport, názvy sportovních disciplín)
Poslech Audiovizuální metoda


Zpracováno v rámci projektu Littera – Zvýšení kvality jazykového vzdělávání v systému počátečního školství
reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0250
Licence Creative Commons
Materiály projektu Littera v ruském jazyce, jejichž autorem je Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, podléhají mezinárodní licenci Creative Commons 4.0.