Littera logos

Ústní projev

Řečová činnost: Ústní projev

Učební materiály podle jazykové úrovně

A1

Žák

 • umí se jednoduchým způsobem domluvit, je-li jeho partner ochoten zopakovat pomaleji svou výpověď nebo ji přeformulovat a pomoci mu formulovat, co se snaží říci;
 • umí klást jednoduché otázky a na podobné otázky odpovídat, pokud se týkají jeho základních potřeb nebo jde-li o věci, jež jsou mu důvěrně známé;
 • umí jednoduchými frázemi a větami popsat místo, kde žije, a lidi, které zná.

Dostupné materiály

O sobě
 1. O sobě
Komunikace
 1. Mobilní telefon – popis částí
Zdvořilostní fráze
 1. Blahopřání
 2. Etiketa – zdvořilostní fráze

A2

Žák

 • umí komunikovat v jednoduchých běžných situacích vyžadujících jednoduchou přímou výměnu informací o známých tématech a činnostech;
 • zvládne velmi krátkou společenskou konverzaci, i když obvykle nerozumí natolik, aby konverzaci sám dokázal udržet;
 • umí použít řadu frází a vět, aby jednoduchým způsobem popsal vlastní rodinu a další lidi, životní podmínky, dosažené vzdělání a své současné nebo předchozí zaměstnání.

Dostupné materiály

Komunikace
 1. Mobilní telefon – popis částí
Bydlení
 1. Bydlení

B1

Žák

 • umí si poradit s většinou situací, které mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví;
 • dokáže se bez přípravy zapojit do hovoru o tématech, která jsou mu známá, o něž se zajímá nebo která se týkají každodenního života (např. rodiny, koníčků, práce, cestování a aktuálních událostí);
 • umí jednoduchým způsobem spojovat fráze, aby popsal události a své zážitky, sny, naděje a cíle;
 • umí stručně odůvodnit a vysvětlit své názory a plány;
 • umí vyprávět příběh nebo přiblížit obsah knihy či filmu a vylíčit své reakce.

Dostupné materiály

Sport
 1. Sport (sportovní vybavení a disciplíny)

B2

Žák

 • dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími;
 • dokáže se aktivně zapojit do diskuse o známých tématech, vysvětlovat a obhajovat své názory;
 • dokáže se srozumitelně a podrobně vyjadřovat k široké škále témat, která se vztahují k oblasti jeho zájmu;
 • umí vysvětlit své stanovisko k aktuálním otázkám a uvést výhody a nevýhody různých řešení.

Charakteristika dovedností žáků podle jednotlivých úrovní Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ) převzata z publikace: Společný evropský referenční rámec pro jazyky : Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v cizích jazycích hodnotíme (dostupný z webových stránek Portálu jazyků).Zpracováno v rámci projektu Littera – Zvýšení kvality jazykového vzdělávání v systému počátečního školství
reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0250
Licence Creative Commons
Materiály projektu Littera v ruském jazyce, jejichž autorem je Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, podléhají mezinárodní licenci Creative Commons 4.0.